Projektiperiood 2020-23

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) jätkab projektiperioodil 2020-2023 valdkondliku teadmuse koondamist, kaasajastamist, teabe vahendamist liikumis- ja tegevusvõime ning ravimuda ja mudaravi suunal. TERE KK tegevused on suunatud keskuse teadmuspõhise baasi ning siseriiklike ja rahvusvaheliste partnervõrgustike koostöö tugevdamisele. Projekti tulemusena arendatakse koostöös ettevõtjatega uuenduslikke tervisetooteid ja teenuseid lähtuvalt valdkonna vajadustest.

Projektiperiood 2016-2019

Projektiperioodil 2016-2019 läbiviidavate rakendusuuringute ja teiste arendustegevuste tulemusel tekivad uued kompetentsid, mis toetavad meetme üldeesmärgi, milleks on ettevõtluskeskkonna parendamine, sealhulgas uute, kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomine, saavutamist.

Kompetentsikeskuses loodavale teadmusele ning kompetentsikeskuse infrastruktuurile tuginedes on olemasolevatel ettevõtetel võimalik välja töötada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid, samuti soodustab kompetentsikeskus uute ettevõtete loomist nii Läänemaal kui Eestis tervikuna.

TERE KK aitab piirkonnas arendada ja laiendada ravimuda ning liikumis-tegevusvõimealast teadus-ja arendustegevust, koolitada ja palgata valdkondlikke tippspetsialiste. Keskus kujuneb piirkonna innovatsioonikoldeks ja valdkondliku oskusteabe haldajaks ning vahendajaks.. TERE KK laborite kaudu on kompetentsikeskuse tegevustesse kaasatud TLÜ Haapsalu Kolledži erialade (käsitöötehnoloogiad ja disain, tervisejuht, rakendusinformaatika) õppejõud ja tudengid.

 

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti tulemused loovad eelduse SKP kasvuks nii keskuse tegutsemisvaldkonnas kui seotud majandussektoreis. Selleks on püstitatud projekti konkreetsed alaeesmärgid, milleks on:

Maardlates paiknevate mudaressursside koostise ja kvaliteedi määramine, mis on aluseks antud valdkonna toote- ja teenuste arendamisele, mudade kvaliteedi tagamise süsteemi loomine. See loob eelduse täna veel alakasutatud ressursi uudsete kasutusvõimaluste väljatöötamiseks.

Vigastussurmade ja –juhtumite ennetustöös suurema efektiivsuse saavutamiseks uudsete lähenemiste leidmine nii toote- kui keskkonnalahenduste ja sekkumismeetodite näol.
Uute sekkumiste, metoodikate ja kontseptuaalsete lahenduste väljatöötamine selja- ja peaajukahjustustega inimeste ravi- ja toimekeskkonna jaoks.
Perioodil 2012-15 käivitatud uuringute ja arenduste lõpuleviimine, võimaldamaks nende kasutuselevõtmist valdkonna ettevõtete poolt.

 

Ravimuda ja mineraalvee vanniprotseduuride mõju tööealise inimese lihaspingetele ning ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise mõju kõrgvererõhu diagnoosiga haigetele

Projekt nr EU52376 (2014-2020.5.4.1)

el_et

Lühikirjeldus

Projekti käigus viiakse läbi 2 uuringut 3 ettevõttes:

Ravimuda- ja mineraalvee üldvanniprotseduuride mõju tööealiste inimeste lihaspingetele (AS Värska Sanatooriumis);

Ravimuda üldvanni ja ravimuda üldmähise protseduuri mõju kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele (AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis).

Nende tulemusena tekib uus:

  • teadmine ravimudavannide ja mineraalvee mõjust lihaspingete ennetamiseks ja leevendamiseks
  • teadmine ravimuda üldvanni ja üldmähise protseduuride mõjust kõrgvererõhudiagnoosiga haigetele
  • sisend mudaravi pakettideks ja laieneb klientuur

Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Läbiviimise aeg: 01.08.2018 – 31.05.2019

Projekti juhtpartner: Tallinna Ülikool (Haapsalu kolledži Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskus)

Partnerid: AS Värska Sanatoorium, AS HEAL, AS Sanatoorium Tervis

Projekti maksumus – 75 573 €

Toetus 85% – 64 237 €