Projektiperiood 2016-2019

Projektiperioodil 2016-2019 läbiviidavate rakendusuuringute ja teiste arendustegevuste tulemusel tekivad uued kompetentsid, mis toetavad meetme üldeesmärgi, milleks on ettevõtluskeskkonna parendamine , sealhulgas uute, kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomine, saavutamist.

Kompetentsikeskuses loodavale teadmusele ning kompetentsikeskuse infrastruktuurile tuginedes on olemasolevatel ettevõtetel võimalik välja töötada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid, samuti soodustab kompetentsikeskus uute ettevõtete loomist nii Läänemaal kui Eestis tervikuna.

TERE KK aitab piirkonnas arendada ja laiendada ravimuda ning liikumis-tegevusvõimealast teadus-ja arendustegevust, koolitada ja palgata valdkondlikke tippspetsialiste. Keskus kujuneb piirkonna innovatsioonikoldeks ja valdkondliku oskusteabe haldajaks ning vahendajaks.. TERE KK laborite kaudu on kompetentsikeskuse tegevustesse kaasatud TLÜ Haapsalu Kolledži erialade (käsitöötehnoloogiad ja disain, tervisejuht, rakendusinformaatika) õppejõud ja tudengid.

 

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti tulemused loovad eelduse SKP kasvuks nii keskuse tegutsemisvaldkonnas kui seotud majandussektoreis. Selleks on püstitatud projekti konkreetsed alaeesmärgid, milleks on:

Maardlates paiknevate mudaressursside koostise ja kvaliteedi määramine, mis on aluseks antud valdkonna toote- ja teenuste arendamisele, mudade kvaliteedi tagamise süsteemi loomine. See loob eelduse täna veel alakasutatud ressursi uudsete kasutusvõimaluste väljatöötamiseks.

Vigastussurmade ja –juhtumite ennetustöös suurema efektiivsuse saavutamiseks uudsete lähenemiste leidmine nii toote- kui keskkonnalahenduste ja sekkumismeetodite näol.
Uute sekkumiste, metoodikate ja kontseptuaalsete lahenduste väljatöötamine selja- ja peaajukahjustustega inimeste ravi- ja toimekeskkonna jaoks.
Perioodil 2012-15 käivitatud uuringute ja arenduste lõpuleviimine, võimaldamaks nende kasutuselevõtmist valdkonna ettevõtete poolt.