Tugiliikumine „Dementsussõbralik Võrumaa“

Vananev rahvastik ja dementsussündroomi hüppeline kasv on praegu kriitiliseks probleemiks kogu maailmas. Ka Eestis kuuleme dementsuse teemalisi ja omastehooldajate olukorda puudutavaid arutelusid üha rohkem. Oluline on mõista, et dementsus ei ole vananemise normaalne osa. Võrumaa heaolu arendusnõuniku Kadri Kangro sõnul on tegu aladiagnoositud haigusega (ka Kagu-Eestis), mistõttu on algatatud erinevaid projekte probleemi teadvustamiseks ja teenuste arendamiseks. Tugiliikumise “Dementsussõbralik Võrumaa” alla koonduvad erinevad projektid, millest esimene algatati 2015. aastal. Hetkel on töös Võrumaal dementsuse pädevuskeskuse käivitamine, samuti korraldatakse regulaarseid koosviibimisi tugigruppide näol omastehooldajatele. 

 • Tegevuse Nimetus Teavitustegevus, tugiteenused, koolitused
 • Valdkond Muu
 • Toimumiskoht eesti
 • Tudeng Gloria Viira
 • Sihtrühm muu
 • Vajaduse kirjeldus

  Võrumaa heaolu arendusnõuniku Kadri Kangro sõnul on uuringuandmete põhjal dementsuse diagnoosi levimus maailmas üle 65aastaste seas ligi 6–8%. Kuna Võrumaal on ligi 7900 inimest vanuses 65+, peaks seal olema ligi 500 dementsusega inimest. Kui arvestada juurde, et igal inimesel on kolm-neli lähikondset, keda haigus mõjutab, siis saabki tulemuseks, et Võrumaal mõjutab see haigus otseselt 1500–2000 inimest. Häid tugiteenuseid peredele pole, kuigi neile saaks pakkuda tegevusteraapiaid, nõustamisi jms. Probleemiga on asunud juba tegelema dementsete inimeste lähedasi esindav MTÜ Elu Dementsusega koos MTÜ-ga Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

  Omastehooldajad tunnevad end tihti abituna ning pakutavad toetused ja teenused ei rahulda nende vajadusi. Kõige raskemas olukorras on hajaasustuspiirkonnas elavad inimesed, kellele teenuste kättesaadavus on raskendatud. Oluline on teada saada, millised raskused omastehooldajatel on ja millised toetused, teenused neid tegelikult aitaksid. Dementsussõbralik ühiskond aitab dementsusega inimestel tunda ennast väärika ja toetatud ühiskonna liikmena.

 • Eesmärgid Pakkuda dementsusega inimestele turvatunnet ja tuge mis tahes keskkonnas. Läbi sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kohandamise vähendada dementsusega inimestel ärevust, depressiivsust ja stigmasid nende suhtes. Selgitada välja, milliseid toetusi ja teenuseid omastehooldajad vajavad ning need välja töötada.
 • Kirjeldus

  Toimumisaeg: alates 2015. aastast (praeguseni)
  Tugiliikumise projektide elluviijad: SA Võrumaa Arenduskeskus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, MTÜ Elu Dementsusega, Dementsuse Kompetentsikeskus.
  Tugiliikumise sihtrühmad: dementsusega inimesed ja nende lähedased, sotsiaaltöötajad, perearstid ja teenuseosutajad.

  Ettevõetud projektid:

  07.03.2015-08.12.2015 osales MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku arenguprogrammis, mille raames töötati välja projekt "Dementsusega eakate päevahoiuteenus Võrumaal".

  05.2015 sai MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastuse projektile „Pilootprojekt dementsusega inimeste pereliikmete toetamiseks Võrumaal 15.07-15.10.2015". Projekti raames viidi läbi Võrumaal kuus dementsusega inimeste pereliikmetele suunatud tugigrupi kohtumist (nõustati Võrumaal elavaid peresid dementsusega pereliikme käitumise mõistmiseks ja igapäevase toimetuleku paremaks tagamiseks). Projekti käigus nõustati 54 inimest. Võrumaal algatatud tugigruppide ideega jätkas ka 2016 aasta loodud MTÜ Elu Dementsusega.

  01.01.2019–31.05.2019 viis MTÜ Elu Dementsusega koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega ellu SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt finantseeritava projekti „Võrumaa dementsuse pädevuskeskuse käivitamise ettevalmistamine“. Rahastatud algatus panustab Heaolu Arengukava 2016–2023 eesmärki, et paraneks inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda tänu kvaliteetsele kõrvalabile. Projekti loomise eesmärk oli saavutada Võru maakonnas ühine otsus, kuidas koostöös erinevate osapoolte vahel aidata dementsussündroomiga inimesi ja nende lähedasi leidmaks parimad lahendused uutele olukordadele. Võrumaa heaolu arendusnõunik Kadri Kangro avaldas, et Võrumaa dementsuse pädevuskeskuse käivitamiseks taotleti rahastust Eesti hariduse kompetentsikeskuselt Innovelt, kuid toetuse saamine jäi tehniliste põhjuste taha. Projektiga jätkatakse hoogsalt 2020. a algusest, mobiliseeritakse teisi ressursse, tehakse koostööd kohalike omavalitsustega ning MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusega, kes oleks teenusepakkuja rollis.

  Seminar "Dementsussõbralik Võrumaa" 28.03.2019

  Regulaarselt, üle ühe kuu, toimuvad tugigruppide koosviibimised. Algselt viidi neid läbi spetsialistide poolt vabatahtlikkuse alusel (finantside puudumise tõttu), ruume pakkus tasuta MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus. Nüüd rahastab tugigruppide toimumist MTÜ Elu Dementsusega, kelle hooleks on ka gruppidesse spetsialistide kutsumine. Tugigruppide algatust ja rahastust koordineerib Dementsuse Kompetentskeskus, mille juhtpartneriks on MTÜ Elu Dementsusega. Võrumaa tugigruppide kohta jagatakse infot asjaga seotud asutuste Facebooki kontodel, haigla intranetis, perearstide ja sotsiaaltöötajate kaudu, paberkandjal seinte peal, infovoldikutes, ajalehtedes „Võru Linna Leht“ ning „Võrumaa Teataja“, millest viimane on Kaja Solomi sõnul osutunud kõige efektiivsemaks edastuskanaliks.

 • Allikad suuline intervjuu - Kadri Kangro, Võrumaa heaolu arendusnõunik, 31.12.2019; suuline intervjuu - Kaja Solom, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse juhatuse liige, 02.01.2020; https://ehtk.ee/index.php/projekti; https://eludementsusega.ee/projektid/; https://voruvald.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/qOcMAkSePT5X/content/dementsussobralik-vorumaa; https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/07/DementsusV6rumaa_voldik_A43mm.pdf; https://vorumaa.ee/wp-content/uploads/2018/12/Heaolu-taotlusvoor_toetuse-saajad-2018.pdf; https://eludementsusega.ee/dementsussobralik-uhiskond/; https://www.facebook.com/v6rumaa.arenduskeskus/posts/997951500390560/; https://www.facebook.com/eludementsusega/posts/700654143636003/
 • Tulemused

  Tugigruppidesse aastast-aastasse uute liikmete lisandumine väljendab kogukonna vajadust info ja oskuste järele dementsete omastega paremaks toimetulekuks. Samuti väljendab teema olulisust asjaolu, et ilma rahalise toetuseta vabatahtlikkuse alusel alguse saanud liikumisele on õla alla pannud tugevad koostööpartnerid ning projektidele otsitakse rahalisi ressursse nii kohaliku omavalituse kui riiklikul tasandil. Järgmine suur verstapost oleks Võrumaa dementsuse pädevuskeskuse rajamine, millele hetkel toetajaid otsitakse.

 • Tagantjärele tarkus Väga tänuväärt ettevõtmine, mis aitab parandada nii dementsussündroomiga inimeste kui nende lähedaste elukvaliteeti ka väiksemates maapiirkondades.
 • Koduleht https://eludementsusega.ee/projektid/
 • Illustreeriv materjal -
 • Lisamaterjalid
  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data01/virt57985/domeenid/www.terekk.ee/htdocs/wp-content/themes/terekk/single-praktika.php on line 69
 • Sisestaja nimi Gloria Viira